Privacybeleid

Privacybeleid WoonInNijmegen

Privacyverklaring

Inleiding
De WoonInNijmegen.nl website is eigendom van Beleggings- en Beheersmaatschappij "Dornick B.V" c.s., hierna te noemen: "Dornick B.V." Onder Dornick B.V. vallen ook de aan haar gelieerde vennootschappen, ondernemingen en samenwerkingsverbanden.

Voor Dornick B.V. is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dornick B.V. zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving die gelden voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Dornick B.V. gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld (op deze website), voor welke doeleinden deze worden gebruikt en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Verzamelen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens
Dornick B.V. verzamelt en verwerkt, afhankelijk van de persoonlijke situatie, uw persoonsgegevens, waaronder: NAW-gegevens, e-mail adres, IP-adres, telefoonnummers, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, legitimatiebewijs met –nummer en geldigheidsdatum, verhuurdersverklaringen, bankrekeningnummers en –gegevens, inkomensgegevens, werkgeversverklaringen, bankafschriften (derden), jaarrekeningen ondernemingen en/of vennootschappen en aangiften inkomstenbelasting alsmede eventuele andere documenten ter beoordeling van inkomensgegevens (geen uitputtende opsomming) voor de volgende doeleinden:
1. het beoordelen (toetsen passend inkomen) en/of aangaan van huur- en/of koopovereenkomsten;
2. het plaatsen op wachtlijsten voor huur- en/of koopwoningen;
3. woningen kunnen beheren en onderhouden;
4. uw betalingen kunnen afhandelen;
5. overlast en onrechtmatige bewoning kunnen tegengaan;
6. kunnen zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
7. huur-, sloop, bouw, (her)ontwikkeling en andere overeenkomsten kunnen uitvoeren die samenhangen met het beheer en de verhuur (en hierop toezien);
8. informatie kunnen verzamelen voor beleidsdoeleinden en managementrapportages (geanonimiseerd);
9. het leveren van onze diensten via onze website WoonInNijmegen.nl en overige social media etc. waaronder mede wordt begrepen: brochureaanvraag, e-mailnotificatie, statistieken-notificatie, het maken van een afspraak met de makelaar(s));
10. het meten van de belangstelling voor onze diensten (statistieken) en om onze websites gebruikersvriendelijker te maken;
11. om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van WoonInNijmegen.nl;

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:
- in het belang van de veiligheid van de Staat;
- ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
- ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
- voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
- voor de naleving van en aanspraken uit deze Privacyverklaring.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor aannemers, leveranciers, notarissen, advocaten, makelaars, taxateurs, verhuurders, deurwaarders, banken, gemeenten, belastingdienst en andere (maatschappelijk) instellingen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met of overdragen aan derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming verleent (dataportabiliteit). Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Uw rechten
Op elk moment kan u schriftelijk inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen en verwerken of deze laten corrigeren en/of verwijderen. Verder kan u op elk moment schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens (voor direct marketing doeleinden). Binnen vier weken na ontvangst van uw schriftelijk verzoek kunt u een reactie verwachten.

Bewaartermijn
Dornick B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert de persoonsgegevens, zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor de bovengenoemde doeleinden.

Beveiliging en geheimhouding
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking of bij verlies. Voor werknemers en personen die ten dienste van ons werkzaamheden verrichten en daarbij kennisnemen van informatie van onze huurders, zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij hun taak of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht.

Datalek
Indien een datalek wordt geconstateerd zal dit worden vastgelegd en gedocumenteerd. Een datalek dient te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Bezoekgegevens
Op de website WoonInNijmegen.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Dornick B.V. haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies
Dornick B.V. maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken en het stelt Dornick B.V. in staat om dienstverlening, inhoud en reclame op u af te stemmen.

U hebt de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Wijzigingen
Dornick B.V. behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met:

Beleggings- en Beheersmaatschappij Dornick B.V.
St. Canisiussingel 32
6511 TJ NIJMEGEN
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 024-3608496
F: 024-3606908

Deze Privacyverklaring is aangepast op 30 mei 2018

 

 

Privacy Statement
The "WoonInNijmegen.nl" website is owned by Investment and Management Company "Dornick B.V". Hereinafter referred as "Dornick B.V. " Dornick B.V. also contains other associated companies and partnerships.

For Dornick B.V. it is very important to use the data from contacts and users in a responsible way. Your personal data will be processed and protected carefully. Dornick B.V. sticks to the corresponding law that is established for the General Data Protection Regulation (AVG). The purpose of this Privacy statement is to inform you about the way Dornick B.V. makes of the personal data that is collected about you, for what purposes it is used and how you can change this data or get it removed.

Collecting and purposes of processing of personal data
Dornick B.V. collects and processes, depending on your personal situation, your personal data, including: name and address, e-mail address, IP address, telephone numbers, date of birth, place of birth, nationality, marital status, identification with number and validity date, landlord statements, bank account numbers and data, income data, employers' statements, bank statements (third parties), annual accounts companies and / or companies and income tax returns as well as any other documents to assess income data (no exhaustive list) for the following purposes:

1. assessing (testing appropriate income) and / or entering into rent and / or purchase agreements;
2. placing on waiting lists for rental and / or owner-occupied houses;
3. manage and maintain houses;
4. process your payments;
5. can prevent nuisance and illegal occupation;
6. can ensure a good quality and livable living environment;
7. be able to carry out rental, demolition, construction, (re) development and other agreements that are related to the management and rental (and supervise this);
8. collect information for policy purposes and management reports (anonymized );
9. providing our services with WoonInNijmegen.nl website and other Social Media etc. (which also includes: brochure request, e-mail notification, statistics notification, making an appointment with the broker (s));
10. measuring the interest in our services (statistics) and making our websites more user-friendly;
11. to keep you informed about offers of products and services of WoonInNijmegen.nl;

Your personal data can also be processed when this is justified:
- in the interest of the security of the State;
- to prevent, detect and prosecute offenses;
- for economic and financial interests of the State and other public organizations;
- to protect the rights and freedoms of others;
- for the supervision of compliance with statutory regulations set for the investigation and prosecution of criminal offenses or for weighty economic and financial interests of the State and other public organizations;
- for compliance with and claims from this Privacy Statement.

Provision to third parties
We may provide the information you give to us to third parties if this is necessary for the execution of the above described purposes. For example, we use a third party for contractors, suppliers, notaries, lawyers, real estate agents, appraisers, landlords, bailiffs, banks, municipalities, tax authorities and other (social) institutions. We may also share personal information with or transfer it to third parties if you give us permission in writing (data portability). We do not provide personal data to parties which are located outside the EU.

Your rights
At any time, you may request written access to the information we collect and process about you or have it corrected and / or removed. You can also object in writing to the use of your data at any time (for direct marketing purposes). You can expect a response within four weeks after receiving your written request.

Storage period
Dornick B.V. saves personal data no longer than legally permitted and deletes the personal data as soon as they are no longer necessary for the above purposes.

Security and secrecy
We have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unlawful processing or loss. Employees and persons who perform work for us and who take note of information from our tenants are obliged to observe secrecy, unless their duty or a statutory provision requires notification.

Data leak
When we take note of a data leak, this will be recorded and documented. A data leak must be reported to the Dutch Data Protection Authority.

Complaints
If you have a complaint about the processing of your personal data, we would like you to contact us about this. You also have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority, this is the supervisory authority when it comes to privacy protection.

Website
The website WooninNijmegen.nl also keeps general data of visitors, such as 'the most requested pages'. The purpose of this is, among other things, to improve the layout of the website, so that Dornick B.V. can further optimize its services.

Use of cookies
Dornick B.V. makes use of 'cookies' when offering electronic services. A cookie is a small file that is stored on the hard drive of your computer. These cookies are used to make the use of the website easier and it sets Dornick B.V. able to tailor services, content and advertising. You have the option to refuse the use of cookies by adjusting the relevant web browser setting.

Changes Privacy Statement
Dornick B.V. reserves the right to make unilateral changes to this Privacy Statement. Changes or additions to the Privacy Statement are published here and are effective immediately after publication. Therefore, check the Privacy Statement regularly. If you have any questions about this Privacy Statement, please contact:

Investment and Management Company Dornick B.V.
St. Canisiussingel 32
6511 TJ NIJMEGEN
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 024-3608496
F: 024-3606908

This Privacy Statement has been updated on May 30, 2018